" /> Koncepcja Pracy Szkoły – Sp Silno

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SILNIE

2018 – 2021

„Dzisiaj wiemy, czego uczyć się jutro, by radzić sobie pojutrze”

 

SPIS TREŚCI

PODSTAWA PRAWNA

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

ROZDZIAŁ II. WIZJA  I  MISJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ III. CELE SZKOŁY

ROZDZIAŁ IV. MODEL UCZNIA I ABSOLWENTA

ROZDZIAŁ V. PROGRAM  ROZWOJU  SZKOŁY

ROZDZIAŁ VI. EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002 roku oraz z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
 4. Konwencja o Prawach Dziecka Powszechna oraz Deklaracja Praw Człowieka.
 5. Wewnątrzszkolne prawo oświatowe (Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Pogram Profilaktyczno-Wychowawczy).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2015r. pozz.1214).

 

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

DANE OGÓLNE

Szkoła funkcjonuje w środowisku wiejskim. Swoim obwodem obejmuje  sołectwa:
– szkoła podstawowa – Silno, Gockowice, Objezierze
– oddziały gimnazjalne –  Silno, Gockowice, Objezierze,  Ostrowite, Ciechocin;

 KADRA

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli związany jest z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi  potrzebami. Nauczyciele uczestniczą w  różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Realizują różne projekty, programy edukacyjne.

 BAZA SZKOŁY

Szkoła jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną.  Szkoła dysponuje 12 salami lekcyjnymi, w tym pracownią komputerową,  biblioteką, salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym. W każdej sali komputer, projektor, sprzęt nagłaśniający, tablice interaktywne. Dostęp do Internetu mają wszystkie pomieszczenia  w szkole. Ponadto, dysponujemy świetlicą, stołówką, radiowęzłem, osobistymi szafkami dla każdego ucznia. Dla większego wychowawczego nadzoru nad uczniami działa wewnętrzny monitoring (13 kamer). Natomiast dziennik papierowy na stałe zastąpiliśmy dziennikiem elektronicznym.

 

ROZDZIAŁ II. WIZJA  I  MISJA SZKOŁY

WIZJA SZKOŁY

 • Szkoła jest miejscem radosnym, bezpiecznym i przyjaznym dzieciom.
 • Panuje w niej życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałania.
 • Szkoła zapewnia dobrą opiekę i wszechstronny rozwój zainteresowań.
 • Nasze programy ułatwiają przygotowanie ucznia do funkcjonowania w zmieniającym się świecie.
 • Nauczyciele doskonalą organizację procesu kształcenia, jakość prawa wewnątrzszkolnego oraz upowszechniają je.
 • Uczymy dzieci i młodzież miłości do „Wielkiej” i „Małej” Ojczyzny, szacunku dla historii, w tym historii najnowszej.
 • Szkoła naszych marzeń oparta jest na współpracy ze wszystkimi środowiskami związanymi z procesem dydaktycznym i wychowawczym.

 MISJA SZKOŁY

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.

 

ROZDZIAŁ III. CELE SZKOŁY

Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowywania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się  i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. Uczniowie wprowadzani są w świat wiedzy, wdrażani  do samodzielności, wspierani w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowywani do aktywnego udziału w życiu społecznym.

 

CELE GŁÓWNE

 1. Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Doskonalenie procesów zachodzących w szkole podstawowej i oddziałach gimnazjalnych.
 3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.
 4. Skuteczne zarządzanie szkołą.

 

Edukacja w Szkole Podstawowej w Silnie, wspomagając rozwój ucznia jako osoby, ma na celu:

 • wprowadzenie ucznia w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych, rozwijanie zdolności dostrzegania związków i zależności, myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
 • wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki;
 • rozwijanie umiejętności społecznych uczniów;
 • nabywanie umiejętności organizowania, oceniania  i planowania własnej nauki;
 • uczenie skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
 • kształtowanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna oraz samodzielności w dążeniu do osiągnięcia tych wartości;
 • kształtowanie postawy poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i własnego miejsca w świecie;
 • kształtowanie postawy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego;
 • przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyboru i hierarchizacji wartości.

 

ROZDZIAŁ IV. MODEL UCZNIA I ABSOLWENTA

 Szkoła dąży do tego, aby jej wychowanek i absolwent był człowiekiem dojrzałym pod względem moralnym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i obywatelskim, twórczym, samodzielnym i odpowiedzialnym, prawym i uczciwym, kulturalnym, z rozwiniętą potrzebą samorozwoju osobowości w każdym jej obszarze.

 

Model ucznia Szkoły Podstawowej w Silnie: 

 • Sumiennie i rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne.
 • Rozwija swoje zainteresowania, stara się poszerzać wiedzę i umiejętności.
 • Stoi na straży chlubnych tradycji narodu polskiego.
 • Szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur.
 • Strzeże honoru Szkoły.
 • Stawia dobro innych ponad własne.
 • Rozwija i stosuje zasady dobrych obyczajów.
 • Preferuje zdrowy styl życia, wolny od nałogów.
 • Cechuje go wysoka kultura osobista.
 • Jest społecznie aktywny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.
 • Okazuje szacunek dla odmiennych sądów i opinii.
 • Przestrzega zasad moralnych i etycznych.

 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej w Silnie:

 • Jest dobrze przygotowany do kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej.
 • Posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy.
 • Sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia.
 • Wierzy w siebie, potrafi się uczyć – zna swoje mocne i słabe strony, potrafi pracować nad sobą; zna i stosuje nawyki skutecznego działania; potrafi dokonać świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami.
 • Jest samodzielny i kreatywny – orientuje się w otaczającym go świecie; potrafi stawiać sobie cele i realizować je; swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy; w razie potrzeby potrafi zaprojektować złożone działania, dobierając odpowiednie metody postępowania.
 • Rozwija zainteresowanie otaczającym go światem.
 • Posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną.
 • Jest przygotowany do odbioru różnych form kultury.
 • Potrafi dokonać samooceny.
 • Rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje.
 • Charakteryzuje się wrażliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do celu.
 • Potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swego rozwoju.
 • Okazuje szacunek i życzliwość wszystkim ludziom.
 • Umie wyrażać swoje poglądy, dążenia.
 • Jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Posiada uporządkowaną wiedzę i sprecyzowany system wartości.
 • Jest otwarty na innych i na zmiany we współczesnym świecie.
 • Jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym.
 • Szanuje prawo, jest uczciwy – stosuje się do ogólnie przyjętych norm i przepisów w szkole i poza nią; rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o ogólnie obowiązujący system wartości; umie stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.
 • Jest odpowiedzialny i zdyscyplinowany – zdaje sobie sprawę z możliwych następstw różnych działań; gotów jest ponieść konsekwencje za swoje postępowanie i swoje decyzje; potrafi przyznać się do błędu.
 • Potrafi pracować w zespole – pełni różne role, aktywnie uczestniczy w planowaniu, organizacji, realizacji i podsumowaniu działań.
 • Jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz za wybory, których dokonuje.
 • Odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, zachowuje odpowiedzialną postawę wobec symboli, obrzędów i tradycji narodowych.
 • Podejmuje rozważne decyzje, potrafi krytycznie oceniać swoje możliwości.
 • Przejawia wysoką kulturę osobistą – potrafi odpowiednio ubrać się i zachować w każdej sytuacji; zna i stosuje zasady savoir – vivre’u; pięknie mówi po polsku, nie używa wulgaryzmów.
 • Pracuje nad własnym rozwojem osobowym, posiada nawyk stałego uczenia się, rozwija swoje zdolności, pasje i zainteresowania.
 • Jest wytrwały w dążeniu do celu, empatyczny i przygotowany do życia w społeczeństwie.
 • Kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek oraz pracę.
 • Zna i przestrzega prawa swoje i innych. Dba o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Jest wrażliwy – niesie pomoc potrzebującym.
 • Jest człowiekiem kreatywnym, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, posługuje się nowymi technologiami.
 • Uczy się chętnie języków obcych i potrafi się nimi posługiwać.
 • Posiada świadomość proeuropejską i proekologiczną.
 • Potrafi planować swoją przyszłość, jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy.
 • Świat postrzega holistycznie – całościowo, globalnie, integralnie.
 • Docenia piękno przyrody – dba o stan środowiska naturalnego.

 

ROZDZIAŁ V. PROGRAM  ROZWOJU  SZKOŁY

 

OBSZAR 1 – DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

ZAKŁADANE CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

ZADANIA

 

WSKAŹNIK SUKCESU

 

Rytmiczność realizacji podstawy programowej. 1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Dyrektor,

nauczyciele

Podstawa programowa realizowana jest zgodnie z planem.
2. Analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania.
3. Dostosowywanie treści programowych i sposobu ich realizacji do możliwości uczniów.
Umożliwienie dostępu do różnych zajęć pozalekcyjnych. 1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w postaci kół przedmiotowych i kół zainteresowań. Dyrektor,

nauczyciele

W zajęciach dodatkowych uczestniczy wysoki wskaźnik uczniów.
2. Rozwijane są zainteresowania uczniów.
 

Wspomaganie uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

1. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zorganizowanie zajęć wyrównawczych z przedmiotów sprawiających największe trudności. Nauczyciele,

psycholog

 

Wyniki analizy egzaminów, sprawdzianów diagnozujących  wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.

Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną wierzą we własne siły i możliwości, potrafią pokonywać trudności w nauce.

 

2. Indywidualizowanie pracy na lekcji. Uwzględnianie w toku pracy na lekcji

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych
i przygotowanie ich do konkursów przedmiotowych.
1. Rozwijanie inicjatyw w kierunku:

a) Zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

b) efektywnego poszukiwanie nowatorskich form i metod pracy,

c) zachęcanie do udziału w konkursach i zawodach,

d) promocji osiągnięć uczniów (gazetka szkolna, strona internetowa,  zebrania z rodzicami)

Nauczyciele,

dyrektor

O szkole mówi się pozytywnie w kontekście jej działalności dydaktyczno-wychowawczej.

 

Uczniowie chętnie uczestniczą w  organizowanych konkursach oraz osiągają w nich sukcesy.

Systematyczne badanie efektów kształcenia, osiągnięć edukacyjnych uczniów. 1. Diagnozowanie kompetencji uczniów za pomocą testów własnych. Nauczyciele Uczniowie są systematycznie oceniani, regularnie otrzymują informację zwrotną.
Zapoznanie uczniów
z zasadami egzaminu gimnazjalnego/po 8 klasie.
1. Współpraca z CKE i OKE oraz z ośrodkami doradztwa zawodowego. Dyrektor,

nauczyciele

Uczniowie znają zasady egzaminu gimnazjalnego/po 8 klasie.
Analizowanie wyników

egzaminów.

1. Sporządzanie analizy jakościowej i ilościowej oraz formułowanie wniosków po każdym egzaminie. Nauczyciele W planach dydaktycznych uwzględnia się wnioski wynikające z egzaminów i comiesięcznych diagnoz.
2. Spotkania zespołów przedmiotowych.

 

OBSZAR 2 – DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZA 

ZAKŁADANE CELE ZADANIA ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

ZADANIA

 

WSKAŹNIK SUKCESU

 

Udzielanie wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży. 1. Organizowanie i przeprowadzanie spotkań, związanych z problematyką wychowawczą. Dyrektor, psycholog, wychowawcy

Zespół ds. programu wychowawczego i programu profilaktyki

Uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów.

 

 

2. Diagnoza sytuacji wychowawczej nowych uczniów.
3. Ewaluacja programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki.
Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej
i działań proekologicznych.
1. Organizacja wycieczek, wyjazdów o charakterze rekreacyjno-sportowym. psycholog,

wychowawcy,

W szkole powstają i są realizowane inicjatywy promujące zdrowy tryb życia.
2. Angażowanie uczniów w akcje, projekty i konkursy o tematyce proekologicznej.
Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 1. Prowadzenie zajęć związanych z preorientacją zawodową. Doradca zawodowy, wychowawcy Uczniowie planują i wybierają kierunek dalszego kształcenia uwzględniając swoje predyspozycje, ambicje i potrzeby rynku.
Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich. 1. Uczenie szacunku wobec symboli państwowych i religijnych. Dyrektor,

nauczyciele,

wychowawcy

Uczniowie angażują się w różnorodne akcje społeczne, np. zbiórka żywności, szlachetna paczka, wolontariat.
2. Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, wolontariacie i projektach edukacyjnych.
Eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji. 1. Stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze (policja, straż pożarna, gminny ośrodek pomocy społecznej). Dyrektor, psycholog, wychowawcy Uczniowie, rodzice i nauczyciele postrzegają szkołę i jej otoczenie jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce.
Pogłębianie współpracy
z rodzicami.
1. Wypracowanie w porozumieniu z rodzicami procedur reagowania w przypadkach łamania przez uczniów postanowień Statutu Szkoły. Dyrektor,

wychowawcy,

nauczyciele

Rodzice uczestniczą w zebraniach organizowanych przez szkołę.
Rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży. 1. Promowanie czytelnictwa wśród młodzieży. Bibliotekarz,

nauczyciele

Wzrost poziomu czytelnictwa, uczniowie chętnie wypożyczają książki.
2. Organizacja konkursów czytelniczych.

 

OBSZAR 3 – FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

ZAKŁADANE CELE

 

ZADANIA ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

ZADANIA

 

WSKAŹNIK SUKCESU

 

Działania promujące szkołę w środowisku lokalnym. 1. Czynne włączanie się w akcje, projekty, programy, inicjatywy ogólnokrajowe. Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, administrator strony WWW, fb i BIP O szkole mówi się pozytywnie w kontekście jej działalności dydaktyczno-wychowawczej.

W prasie lokalnej ukazują się artykuły na temat sukcesów i działalności szkoły. W akcjach organizowanych przez szkołę bierze udział duża liczba uczestników,

2. Aktualizacja strony internetowej szkoły.
3. Monitorowanie postrzegania szkoły w środowisku lokalnym (badania ankietowe opinii uczniów oraz rodziców).
Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. 1. Kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

 

OBSZAR 4 – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

ZAKŁADANE CELE

 

ZADANIA ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

ZADANIA

 

WSKAŹNIK SUKCESU

 

Aktualizacja prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym systemem prawnym. 1. Monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. Dyrektor Baza dokumentów wewnątrzszkolnych jest zawsze aktualna, zgodna z obowiązującymi przepisami i dostępna do wglądu na stronie internetowej szkoły.
2. Monitorowanie spójności dokumentów szkolnych.
3. Publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie internetowej szkoły. Dyrektor, administrator strony WWW, fb i BiP
Planowanie działań przez Radę Pedagogiczną. 1. Tworzenie zespołów zadaniowych w celu rozwiązywania problemów edukacyjno-wychowawczych. Dyrektor,

nauczyciele

W szkole działają zespoły przedmiotowe oraz zespoły oddziałowe a ich współpraca przyczynia się do poprawy wyników nauczania.
Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli. 1. Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły, dokumentacji). Dyrektor, zespoły nauczycieli,

wychowawcy

Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną w celu tworzenia dokumentacji szkolnej.

Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.

Opracowanie na każdy rok szkolny planu pedagogicznego. 1. Sprawna realizacja zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego. Dyrektor Wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru, a wyniki i wnioski z nadzoru służą poprawie jakości pracy szkoły.
Sprawne zarządzanie placówką. 1. Prowadzenie na bieżąco diagnozy potrzeb i ewaluacji pracy szkoły. Dyrektor,

wychowawcy

Szkoła jest sprawnie zarządzana, posiada jasno określone regulaminy i procedury. Monitorowana jest rytmiczność realizacji podstawy programowej.

 

OBSZAR 5 – KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY

WYMAGANIA ZADANIA ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

ZADANIA

 

WSKAŹNIK SUKCESU

 

Praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności przez nauczycieli. 1. Sformułowanie problemów szkoły wymagających rozwiązania na podstawie wyników diagnozy istniejącego stanu. Dyrektor,

nauczyciele,

psycholog

Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi propozycję doskonalenia własnego na bliższy lub dłuższy okres czasu.

 

2. Konfrontacja rozpoznanych problemów z kompetencjami nauczycieli  w zakresie ich rozwiązywania – określenie potrzeb szkoleniowych.
Rozwój zawodowy nauczycieli. 1. Opracowanie i realizacja planu wspomagania nauczycieli. Dyrektor,

nauczyciele

Dyrektor i Rada Pedagogiczna proponują tematykę szkoleń i narad na dany rok szkolny. Nauczyciele uczestniczą w zaproponowanych przez siebie formach rozwoju oraz podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności.
2. Współpraca i pomoc nauczycielom w opracowywaniu programów własnych i innowacji pedagogicznych.

 

 ROZDZIAŁ VI. EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Silnie jest wynikiem ciągłego dążenia do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania. Ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli program rozwoju szkoły będzie stale monitorowany i dostosowywany.

Ewaluacja Koncepcji w Szkole Podstawowej  w Silnie będzie prowadzona na trzech poziomach:

 • Autoewaluacja – obowiązuje każdego nauczyciela.
 • Ewaluacja wewnętrzna w wybranych obszarach – prowadzona w każdym roku szkolnym. Ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych zmian w następnym roku szkolnym.
 • Ewaluacja końcowa – przeprowadzona na zakończenie realizacji koncepcji rozwoju szkoły, podsumowująca osiągnięte wyniki. Wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnej koncepcji rozwoju szkoły.

Koncepcję pracy opracował zespół w składzie:

Barbara Orłowska  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Barbara Szczęsna – nauczyciel biologii i chemii

Piotr Synak – nauczyciel fizyki, techniki i informatyki

Michał Cysewski – pedagog szkolny

 

 Koncepcja pracy szkoły została przyjęta na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 13 września 2018 roku

 

Sp Silno Skip to content