" /> Rekrutacja – Sp Silno

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Silnie uprzejmie przypomina o obowiązku zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2020/2021. Prosimy o zgłaszanie się rodziców/opiekunów prawnych w terminie od dnia 03.02.2020 r. do dnia 19.03.2020 r. do sekretariatu szkoły.

Rodzic/opiekun prawny zapisując dziecko do szkoły powinien mieć ze sobą: PESEL dziecka, dowód osobisty oraz akt urodzenia dziecka do wglądu.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie urodzone w 2013r.

Obowiązkiem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie urodzone w 2014r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Silnie informuje, iż zgodnie z wytycznymi RODO, po zakończeniu rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w oddziale przedszkolnym oraz w klasie pierwszej  szkoły podstawowej listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci i uczniów opublikowane będą w siedzibie szkoły.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
w Szkole Podstawowej w Silnie na rok szkolny 2020/2021

Druki rekrutacji do pobrania w formacie pdf stosowane w Szkole Podstawowej w Silnie

1. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego – z obwodu szkoły (druk 1)

2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy – z obwodu szkoły (druk 2)

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – spoza obwodu szkoły (druk 3)

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy –  spoza obwodu (druk 4)

 

Na podstawie: art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U., z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.),

Zarządzenie Wójta

Sp Silno Skip to content