" /> Organizacji zajęć po złagodzeniu obostrzeń – Sp Silno

Znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191 umożliwiają, od 18 maja 2020 r., zorganizowanie na terenie przedszkola, szkoły i placówki zajęć:
1) rewalidacyjnych – dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rewalidacyjno-wychowawczych – dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
3) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Oświadczenie – zgoda na uczestnictwo ucznia w zajęciach.

Zarządzenie Dyrektora SP Silno.

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego.

Rozkład jazdy autobusów znajduje się w zakładce  Informator/Dowóz

MEN rekomenduje, aby były to zajęcia indywidualne, realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z nauczycielem specjalistą. W tej formie powinny być realizowane zajęcia, których ze względu na specjalistyczny charakter nie można prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość a są niezbędne do poprawy  funkcjonowania.

Pismo do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.pdf

Rekomendacje GIS–zajęcia rewalidacyjne.pdf

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

Szczegółowe informacje: 

https://www.gov.pl/web/edukacja

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN

Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych ósmoklasisty.

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN 

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji word

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji word

 

 

 

 

Sp Silno Skip to content